İŞYERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

İŞYERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, kapsam ve dayanak ve tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmelik, Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Yatırımları İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işyerinde disiplin işlemlerini ve cezalarını düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Yatırımları İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işyerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan tüm personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik dayanağını 4857 sayılı İş Kanunundan almaktadır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

  1. İşveren: Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Yatırımları İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  2. İşyeri: İşveren bağlı olarak işlerin yürütüldüğü açık ve kapalı alanları
  3. İşçi: İşverene bağlı olarak çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan personeli
  4. Disiplin cezası vermeye yetkili makam: 4 Üyeden Oluşan Disiplin Kurulu

4 üyeden oluşan Disiplin Kurulu, disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar verir.

Kurul Üyeleri;

1- İşveren Yetkilisi (Şirket Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel müdür)

2- Birim Yetkilisi (Birim Müdür veya Yöneticisi)

3- Muhasebe Yetkilisi (Şirket Muhasebe Şefi veya Personeli)

4- Birim İşçi Temsilcisi’nden oluşur.

Kurul Toplantılarına, Disipline Konu olayın gerçekleştiği Birim sorumlusu ve İşçi temsilcisi katılır. İşçi temsilcileri birimlerde yapılacak seçimle belirlenir, seçimle belirlenemeyen işçi temsilcileri Yönetim Kurulunca atanır.

Kurul üyeleri kadar yedek üyeler belirlenir. Kurul Başkanı işveren tarafından atanır.

Disiplin kuruluna sevke yetkili makam, İlgili birimin en üst amiridir.

Disiplin Kurulu, Kurul başkanının yapacağı, işlenilen fiilin ve kurula sevk edilenin adının da bulunduğu yazılı çağrı üzerine toplanır.

Kurul, kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM: Disiplin cezaları

Disiplin Cezaları

Madde 5 – İşçiye verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) İhtar:      İşçiyi, görevinde dikkate davettir. İtiraz edilemez. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ve bağlı bulunduğu müdürlüğün genel birim amiri tarafından verilebilir ve işçi siciline işlenir.

b) Gündelik Kesimi: İşçinin ücretinden 1, 3, 5 gündeliğe kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için 5 gündelik tutarından fazla olmamak üzere uygulanır ve işçi siciline işlenir.

c) İhraç: İşçinin iş akdinin feshedilmesi demektir. Disiplin Kurulunca bu cezaya ancak salt çoğunluğun karara katılması ile hükmedilebilir

      Madde 6 – Disiplin soruşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya fiili öğrendikleri tarihten itibaren 30 gün içinde disiplin soruşturması açılabilmekle beraber, aşağıdaki hallerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin soruşturması akim kalır ve işçiye ceza verilemez.

Madde 7 – Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili amirlik, en geç 15 iş günü içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak, işçiyi Disiplin Kuruluna sevke yetkili makama verir.

a) Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde noksan hususlar varsa (tanık ifadeleri, hakkında soruşturma yapılan işçinin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgelerini en çok 6 iş günü içinde Kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca Kurula sevki halinde, gerekli görüldüğü veya Kurul üyelerinden birinin teklifi halinde, Disiplin Kurulunda işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına olanak tanınması zorunludur.

b) Disiplin Kurulu ilke olarak, belgelerin kurula sevkini takip eden 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelemeyi yaparak karar verir.

      Madde 8 – Disiplini bozan bir fiilden dolayı ceza alan işçi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı fiili tekrar işlerse Ceza Cetvelinde o fiil için belirlenen ceza kategorisindeki cezalar sırası ile uygulanır

      Madde 9 – Disiplin Kurulunca verilen ihraç cezası kararları, kararın feshe yetkili makama tevdii tarihinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonra uygulanamaz.

      Madde 10 – Disiplin Kurulu kararları yazılı olarak ve nedenleri belirtilerek tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanamaz.

      Madde 11 –İşçinin adres ve telefon değişikliklerini en geç 15 (Onbeş) gün içinde işverene yazılı olarak bildirir.

      Madde 12 – Kurulun ihraç kararları 6 iş günü içinde taahhütlü mektupla ilgilinin ev adresine postalanmak suretiyle tebliğ edilir.

      Madde 13 – Disiplin Kurulu kararları işçinin özlük dosyasında saklanır.

     DİSİPLİN CEZA CETVELİ EYLEM TÜRLERİ  

                İŞE GEÇ GELMEK

1–1 saat kadar geç gelmek – 1G., 2G.,3G.

2-Bir saati aşan süre ile geç gelmek.- 1G., 2G., 3G.

3-Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek – 2G., 3G., İ.Ç.

                GÖREVE GELMEMEK

4-Bir gün göreve gelmemek; 1G., 2G., 3G.

5-Arka arkaya İki gün göreve gelmemek; 2G., 3G.

6- Arka arkaya üç gün ve daha fazla göreve gelmemek; İ.Ç.

7-Görevi yetersiz yapmak; İH., 1G., 2G., 3G.

8-Verilen görevi yapmamak; 1G., 2G., 3G., İ.Ç.

9-Verilen görevi yapmamakta direnmek; 3G., İ.Ç.

10-Görev saatinde özel işleriyle uğraşmak; 1G., 2G., 3G., İ.Ç.

11-Disiplinsiz davranmak, işçi sağlığı ve işyeri güvenlik, iş verimini aksatmak ve iş barışını bozmak; 1G, 3G., İ.Ç.

12-İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmek ve terk etmeyi alışkanlık haline getirmek; 1G.,2G.,3G., İ.Ç.

13-İşyerinin korunması ile ilgili olanların yerinde bulunmaması; 2G., 3G., İ.Ç.

14-İş saatinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek veya görevi başında uyumak; 1G., 2G., 3G., İ.Ç.

15-İş yerinde kavga etmek; 2G., 3G., İ.Ç.

16-İş yerinde imza cetvelini imzalamamayı veya makineye kart basmamayı alışkanlık

haline getirmek; 1G., 2G., 3G., İ.Ç.

17-   Yönetimindeki aracı idareden izin almaksızın başkalarına kullandırmak veya özel işinde kullanmak; 3G., İ.Ç.

18-Göreve sarhoş gelmek; 3G., İ.Ç.

19-         a) İşyerinde alkollü içki kullanmak İ.Ç.

b) İşyerinde, kumar oynamak veya oynatmak,3G., İ.Ç.

20-işyerinde uyuşturucu madde kullanmak; İ.Ç.

İŞ ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU

21-Amirlerine karşı küfür ve saldırıda bulunmak; 3G., İ.Ç.

22-İş arkadaşlarına küfür ve saldırıda bulunmak; 2G., 3G., İ.Ç.

23-   Gerektirdiği halde iş arkadaşlarına yardımcı olmama veya yardımcı olmamayı alışkanlık haline getirmek; 1G. , 2G., 3G., İ.Ç.

                İŞ YERİ ARAÇLARINA ZARAR VERMEK

24-   Yönetimdeki araç ve gereçlerin bakım ve temizliğine özen göstermemek ve hor kullanmak 2G., 3G., İ.Ç.

25-   Araç ve gereçleri kontrol etmeden göreve çıkmak ve bunlarla ilgili arızları zamanında yetkili kişiye duyurmamak; 1G., 2G., 3G., İ.Ç.

26-Teslim edilen araç ve gereçlerin arızalanmasına ve hasarına neden:

a) ihmal ; 2G., 3G., İ.Ç.   b) ağır ihmal ; 3G., İ.Ç. c) aleni kasıt ; İ.Ç.

27-İçkili araç kullanmak İ.Ç.

                ÇALIŞMA AHLAKINA AYKIRI DAVRANIŞLAR

28-İşyerine ait araç ve gereçleri görevi dışında özel işlerde kullanmak; 3G. , İ.Ç.

29-Amir durumda olup çalıştırdığı işçileri özel işlerinde kullanmak; 2G., 3G. , İ.Ç.

30-Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak; 1G. , 2G., 3G. , İ.Ç.

31-Görev ile ilgili yanlış bilgi vermek; 1G. , 2G., 3G. , İ.Ç.

32-Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstererek işi aksatmak; 2G., 3G. , İ.Ç.

33-Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek ; 2G., 3G. , İ.Ç.

34-Sahte belge düzenlemek, resmi belgelerde değişiklik yapmak mahkeme kararınca İ.Ç.

35-Görevine ilişkin ve gizli kalması gerekli sırları açıklayarak çıkar sağlamak; İ.Ç.

36-Görevine ilişkin gizli kalması gereken sırları açıklamak; İ.Ç.

37- Hırsızlık yapmak, İ.Ç.

38-Rüşvet almak ya da vermek İ.Ç.

39-İ  şyerinde imza atmak yada kartlarını basmak suretiyle işe gelmiş gibi göstermek; 3G., İ.Ç.

40-   Yukarıda yazılan eylemler dışında kalıpda çalışma ahlakına aykırı davranışlarda bulunmak; İH., 1G., 2G., 3G., İ.Ç.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler veYürürlük

Çeşitli Hükümler

Madde 14 – Bu yönetmelikte yer almasa bile, İş Kanununun yönetim hakkı kapsamında işverene verdiği yetkileri kullanmak işverenin takdirindedir. 4857 sayılı İş Kanununun işverene açıkça verdiği bir yetkinin, bu yönetmelikte yer almadığı gerekçesiyle kullanılamayacağı iddia edilemez.

Madde 15 – Bu yönetmelik işyerinde uygun bir yerde ilan edilir ve işçilere duyurulur. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, çalışmakta olan ve işe giren her işçi bu yönetmelik hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 16 – Bu yönetmelik 14.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olup, 14.05.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.